Trại chó Tiến Vinh Bình Chánh TPHCM

Shiba akita husky Trại chó Tiến Vinh Bình Chánh TPHCM Trại chó Tiến Vinh Bình Chánh TPHCM Trại chó Tiến Vinh Bình Chánh TPHCM 6 Trại chó Tiến Vinh Bình Chánh TPHCM 8 123

Chào mừng đến với Trại chó Tiến Vinh Trại chó giống đầu tiên và duy nhất tại TP.HCM Địa chỉ: G9/15, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM. ĐT: 0907 164 888 - 0903 962 995

Xem thêm
American Bully
American Bully

American Bully

Liên Hệ: 0903 962 995
American Bully
American Bully

American Bully

Liên Hệ: 0903 962 995
American Bully
American Bully

American Bully

Liên Hệ: 0903 962 995
American Bully
American Bully

American Bully

Liên Hệ: 0903 962 995
American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

American Pitbull Terrier

Liên Hệ: 0903 962 995
American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

American Pitbull Terrier

Liên Hệ: 0903 962 995
American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

American Pitbull Terrier

Liên Hệ: 0903 962 995
American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

American Pitbull Terrier

Liên Hệ: 0903 962 995
American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

American Pitbull Terrier

Liên Hệ: 0903 962 995
American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

American Pitbull Terrier

Liên Hệ: 0903 962 995
Alaska Malamute
Alaska Malamute

Alaska Malamute

Liên Hệ: 0903 962 995
Alaska Malamute
Alaska Malamute

Alaska Malamute

Liên Hệ: 0903 962 995
Alaska Malamute
Alaska Malamute

Alaska Malamute

Liên Hệ: 0903 962 995
Alaska Malamute
Alaska Malamute

Alaska Malamute

Liên Hệ: 0903 962 995
Alaska Malamute
Alaska Malamute

Alaska Malamute

Liên Hệ: 0903 962 995
Alaska Malamute
Alaska Malamute

Alaska Malamute

Liên Hệ: 0903 962 995
Border Collie
Border Collie

Border Collie

Liên Hệ: 0903 962 995
Border Collie
Border Collie

Border Collie

Liên Hệ: 0903 962 995
Border Collie
Border Collie

Border Collie

Liên Hệ: 0903 962 995
Border Collie
Border Collie

Border Collie

Liên Hệ: 0903 962 995
Border Collie
Border Collie

Border Collie

Liên Hệ: 0903 962 995
Border Collie
Border Collie

Border Collie

Liên Hệ: 0903 962 995
Bernese Mountain
Bernese Mountain

Bernese Mountain

Liên Hệ: 0903 962 995
Bernese Mountain
Bernese Mountain

Bernese Mountain

Liên Hệ: 0903 962 995
Bernese Mountain
Bernese Mountain

Bernese Mountain

Liên Hệ: 0903 962 995
Bernese Mountain
Bernese Mountain

Bernese Mountain

Liên Hệ: 0903 962 995
Bernese Mountain
Bernese Mountain

Bernese Mountain

Liên Hệ: 0903 962 995
Bernese Mountain DOG(cho tam sac)
Bernese Mountain DOG (cho tam sac)

Bernese Mountain DOG(cho tam sac)

Liên Hệ: 0903 962 995
Cane Corsos
Cane Corsos

Cane Corsos

Liên Hệ: 0903 962 995
Cane Corsos
Cane Corsos

Cane Corsos

Liên Hệ: 0903 962 995
Cane Corsos
Cane Corsos

Cane Corsos

Liên Hệ: 0903 962 995
Cane Corsos
Cane Corsos

Cane Corsos

Liên Hệ: 0903 962 995
Cane Corsos
Cane Corsos

Cane Corsos

Liên Hệ: 0903 962 995
Cane Corsos
Cane Corsos

Cane Corsos

Liên Hệ: 0903 962 995
Chow Chow
Chow Chow

Chow Chow

Liên Hệ: 0903 962 995
Chow Chow
Chow Chow

Chow Chow

Liên Hệ: 0903 962 995
Chow Chow
Chow Chow

Chow Chow

Liên Hệ: 0903 962 995
Chow Chow

Chow Chow

Liên Hệ: 0903 962 995
Chow Chow
Chow Chow

Chow Chow

Liên Hệ: 0903 962 995
Chow Chow
Chow Chow

Chow Chow

Liên Hệ: 0903 962 995
Chinese Shar - Pei
Chinese Shar - Pei

Chinese Shar - Pei

Liên Hệ: 0903 962 995
Chinese Shar - Pei
Chinese Shar - Pei

Chinese Shar - Pei

Liên Hệ: 0903 962 995
Chinese Shar - Pei
Chinese Shar - Pei

Chinese Shar - Pei

Liên Hệ: 0903 962 995
Dogo Argentino
Dogo Argentino

Dogo Argentino

Liên Hệ: 0903 962 995
Dogo Argentino
Dogo Argentino

Dogo Argentino

Liên Hệ: 0903 962 995
Dogo Argentino
Dogo Argentino

Dogo Argentino

Liên Hệ: 0903 962 995
Dogo Argentino
Dogo Argentino

Dogo Argentino

Liên Hệ: 0903 962 995
Dorberman Pinsncher
Dorberman Pinsncher

Dorberman Pinsncher

Liên Hệ: 0903 962 995
Dorberman Pinsncher
Dorberman Pinsncher

Dorberman Pinsncher

Liên Hệ: 0903 962 995
Dorberman Pinsncher
Dorberman Pinsncher

Dorberman Pinsncher

Liên Hệ: 0903 962 995
English Bulldog
English Bulldog

English Bulldog

Liên Hệ: 0903 962 995
English Bulldog
English Bulldog

English Bulldog

Liên Hệ: 0903 962 995
English Bulldog
English Bulldog

English Bulldog

Liên Hệ: 0903 962 995
English Bulldog
English Bulldog

English Bulldog

Liên Hệ: 0903 962 995
English Bulldog
English Bulldog

English Bulldog

Liên Hệ: 0903 962 995
English Bulldog
English Bulldog

English Bulldog

Liên Hệ: 0903 962 995
Golden Retriever
Golden Retriever

Golden Retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Golden Retriever
Golden Retriever

Golden Retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Golden Retriever
Golden Retriever

Golden Retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Golden Retriever
Golden Retriever

Golden Retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Golden Retriever
Golden Retriever

Golden Retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Golden Retriever
Golden Retriever

Golden Retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd

Liên Hệ: 0903 962 995
German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd

Liên Hệ: 0903 962 995
German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd

Liên Hệ: 0903 962 995
German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd

Liên Hệ: 0903 962 995
German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd

Liên Hệ: 0903 962 995
German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd

Liên Hệ: 0903 962 995
Labrador retriever
Labrador retriever

Labrador retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Labrador retriever
Labrador retriever

Labrador retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Labrador retriever
Labrador retriever

Labrador retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Labrador retriever
Labrador retriever

Labrador retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Labrador retriever
Labrador retriever

Labrador retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Labrador retriever
Labrador retriever

Labrador retriever

Liên Hệ: 0903 962 995
Pug dog
Pug dog

Pug dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Pug dog
Pug dog

Pug dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Pug dog
Pug dog

Pug dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Pug dog
Pug dog

Pug dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Pug dog
Pug dog

Pug dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Pug dog
Pug dog

Pug dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Phú Quốc dog
Phú Quốc dog

Phú Quốc dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Phú Quốc dog
Phú Quốc dog

Phú Quốc dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Phú Quốc dog
Phú Quốc dog

Phú Quốc dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Phú Quốc dog
Phú Quốc dog

Phú Quốc dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Phú Quốc dog
Phú Quốc dog

Phú Quốc dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Phú Quốc dog
Phú Quốc dog

Phú Quốc dog

Liên Hệ: 0903 962 995
Pomeranian
Pomeranian

Pomeranian

Liên Hệ: 0903 962 995
Pomeranian
Pomeranian

Pomeranian

Liên Hệ: 0903 962 995
Pomeranian
Pomeranian

Pomeranian

Liên Hệ: 0903 962 995
Pomeranian
Pomeranian

Pomeranian

Liên Hệ: 0903 962 995
Pomeranian
Pomeranian

Pomeranian

Liên Hệ: 0903 962 995
Pomeranian
Pomeranian

Pomeranian

Liên Hệ: 0903 962 995
Rottweller
Rottweller

Rottweller

Liên Hệ: 0903 962 995
Rottweller
Rottweller

Rottweller

Liên Hệ: 0903 962 995
Rottweller
Rottweller

Rottweller

Liên Hệ: 0903 962 995
Rottweller
Rottweller

Rottweller

Liên Hệ: 0903 962 995
Rottweller
Rottweller

Rottweller

Liên Hệ: 0903 962 995
Rottweller
Rottweller

Rottweller

Liên Hệ: 0903 962 995
Shiba Inu
Shiba Inu

Shiba Inu

Liên Hệ: 0903 962 995
Shiba Inu
Shiba Inu

Shiba Inu

Liên Hệ: 0903 962 995
Shiba Inu
Shiba Inu

Shiba Inu

Liên Hệ: 0903 962 995
Shiba Inu
Shiba Inu

Shiba Inu

Liên Hệ: 0903 962 995
Shiba Inu
Shiba Inu

Shiba Inu

Liên Hệ: 0903 962 995
Shiba Inu
Shiba Inu

Shiba Inu

Liên Hệ: 0903 962 995
Siberian Husky
Siberian Husky

Siberian Husky

Liên Hệ: 0903 962 995
Siberian Husky
Siberian Husky

Siberian Husky

Liên Hệ: 0903 962 995
Siberian Husky
Siberian Husky

Siberian Husky

Liên Hệ: 0903 962 995
Siberian Husky
Siberian Husky

Siberian Husky

Liên Hệ: 0903 962 995
Siberian Husky
Siberian Husky

Siberian Husky

Liên Hệ: 0903 962 995
Siberian Husky
Siberian Husky

Siberian Husky

Liên Hệ: 0903 962 995
Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

Tibetan Mastiff

Liên Hệ: 0903 962 995
Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

Tibetan Mastiff

Liên Hệ: 0903 962 995
Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

Tibetan Mastiff

Liên Hệ: 0903 962 995
Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

Tibetan Mastiff

Liên Hệ: 0903 962 995
Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

Tibetan Mastiff

Liên Hệ: 0903 962 995
Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

Tibetan Mastiff

Liên Hệ: 0903 962 995

Kỹ thuật nuôi chó

Hướng dẫn cách nuôi chó

27-07-2017

Chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với luyện tập và chạy nhảy hợp lý sẽ cho ta một con chó đẹp về hình thể , thông minh và cường tráng . Sự phát triển của chó mãnh liệt nhất là đến một năm tuổi , mọi hình dáng ,thể chất phụ thuộc vào thời kỳ này rất nhiều.

Kỹ thuật nuôi chó Becgie sinh sản khoa học nhất

27-07-2017

Để nuôi được một chú chó becgie sinh sản không phải là điều dễ dàng đòi hỏi nhất nhiều giai đoạn. Nếu bạn đang có ý định nuôi chó đẻ để kinh doanh thì bạn không nên bỏ qua các kỹ thuật nuôi chó becgie sinh sản dưới đây.

Kỹ thuật chăn nuôi và dạy chó

27-07-2017

Như các bạn đã biết - Chó là loài đồng vật thông minh, đáng yêu và điều đặc biệt là rất trung thành với chủ nếu được nuôi dạy tốt.

Kỹ thuật nuôi chó Phốc sóc

27-07-2017

Kỹ thuật nuôi chó Phốc sóc khỏe mạnh không đơn giản, chúng ăn không nhiều nhưng thức ăn phải là loại thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Tư vấn - Hỏi đáp

Video clip